ประกาศเทศบาล
-   ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563    
-   รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
-   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำร้องขอติดต้ัีงมาตรวัดน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อในการขอใบอนุญาต การจดทะเบียนพาณิชย์ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   คำแนะนำสำหรับสถานประกอบการร้านอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
-   คำแนะนำสำหรับรถเร่จำหน่ายอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
-   คำแนะนำสำหรับแผงลอยจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
-   คำแนะนำสำหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
-   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการน้ำประปาพื้นที่นอกเขต เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ.2563   
-   การปรับลดอัตราค่าน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19   
-   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยื่นคำร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   
-   ปิดพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)   
-   มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนงานจดทะเบียนพาณิชย์ งานใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563   
-   มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน    
-   ของดการจัดพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2563   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 )   
-   ปิดพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชเนื่องในภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)   

 ดูข้อมูลทั้งหมด


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER