ประกาศเทศบาล
-   ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563    
-   รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
-   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำร้องขอติดต้ัีงมาตรวัดน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อในการขอใบอนุญาต การจดทะเบียนพาณิชย์ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   คำแนะนำสำหรับสถานประกอบการร้านอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
-   คำแนะนำสำหรับรถเร่จำหน่ายอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
-   คำแนะนำสำหรับแผงลอยจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
-   คำแนะนำสำหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
-   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการน้ำประปาพื้นที่นอกเขต เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ.2563   
-   การปรับลดอัตราค่าน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19   
-   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยื่นคำร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   
-   ปิดพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)   
-   มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนงานจดทะเบียนพาณิชย์ งานใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563   
-   มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน    
-   ของดการจัดพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2563   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 )   
-   ปิดพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชเนื่องในภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)   
-   ปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช    
-   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับเพิ่มเติม   
-   งดการจัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร ประจำปี 2563   
-   การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย   
-   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 7 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายนิทรรศการบุญสารทเดือนสิบ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายข้อมูลผ่าน QR CODE ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ พร้อมดำเนินการติดต้ัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารรวมใจภักดิ์ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 15 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดตกแต่งต้นไม้รวมดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช คร้ังที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานจัดต้ังเครื่องสักการะเนื่องในงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 6 รายการ โดย   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานจัดต้ังเครื่องสักการะเนื่องในงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 6 รา   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สูจิบัตรโครงการนิทรรศการหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 11 จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัพเกรดคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 021-49-0002/87 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ้อมแซมตู้ไม้ อาคารรวมใจภักคิ์ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
-   การส่งญัตติ การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562    
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง   
-   กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ   
-   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) จำนวน 3 รายการโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สูจิบัตรนิทรรศการสร้างสุขในงานศิลป์ 3 โครงการนิทรรศการหมุนเวียนประจำปีงบประมาณ 2562 คร้ังที่ 10 ในวันที่ 7-26 กรกฎาคม 2562 จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง    
-   มาตรการป้องกันการรับสินบน   
-   นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต   
-   นโยบายคุณธรรมและสร้างความโปร่งใส   
-   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
-   เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
-   บรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือก   
-   แต่งต้ังพนักงานจ้าง   
-   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล   
-   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563   
-   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558   
-   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสงอาคารรวมใจภักดิ์ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนประตูใหม่ด้านหน้าทางเข้าอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศใช้เทศบัญญัติการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงทาสีสนามห้องหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบครัชรถแห่ประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บร 5514 นศ รหัสครุภัฑ์ 002-51-0030 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดตกแต่งต้นไม้รวมดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคาร พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารการฝึกอบรม จำนวน ๑๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สูจิบัตร โครงการนิทรรศการหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2562   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดโครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้และไม้พุ่มประดับบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 7 รายการพร้อมติดต้ังและรื้อถอนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   การชะลอการขออนุญาตใช้น้ำประปานอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมระบบงานสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   การปรับลดอัตราค่าน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ "ปาบึก"   
-   รับโอนพนักงานเทศบาล   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   การขอรับและยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   
-   ประกาศ รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560   
-   สรุปเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
-   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
-   ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
-   ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานการจัดการเหตุรำคาญ   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   สรุปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562   
-   กำหนดสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 ) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประะกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 ) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   เรียกประมูลราคาเช่าร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ชั้นล่างอาคารศิลปาชีพ)   
-   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
-   ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ   
-   การขอรับและยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์พร้อมค่าแรง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   การต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2561   
-   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
-   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
-   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
-   ประกาศ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
-   สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
-   ผลการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่งตัวแทนเทศบาล ปีการศึกษา 2560   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
-   ผลการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่งตัวแทนเทศบาล ปีการศึกษา 2560   
-   ผลการประกวดภาพถ่าย ชิม ช้อม สุข ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์   
-   สรุปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3)   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว นครสามธรรม   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   
-   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ พัฒนาพื้่นที่เพื่อการท่องเที่ยว นครสามธรรม   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรีื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับที่ 4)   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดน   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าพื้นที่เพื่อชำแหละซากสุกร(ครั้งที่2)   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประมูลราคาให้เช่าพื้นที่สนามฟุตซอลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2560   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอแก้ไขประกาศการเรียกประมูลราคาเช่าพื้นที่เพื่อชำแหละซากสุกร   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การปรับอัตราค่าน้ำประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับบที่1) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ฉบับที่4)   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 (Local Per formance Assessment : LPA)   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าพื้นที่ชำแหละซากสุกร   
-   ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนวัยใส รุ่นที่ 2    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การประมูลเพื่อให้เช่าที่ติดต้ังโทรทัศน์ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การประมูลเพื่อให้เช่าที่ดินว่างเปล่าของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย   
-   คำสั่่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พ้นจากความเป็นรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การประมูลเพื่อเช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์พร้อมอุปกรณ์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าห้องน้ำ-ห้องสุขาตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2559   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าพื้นที่เพือชำแหละซากสุกร (ครั้งที่ 2)   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าพื้นที่เพื่อชำแหละซากสุกร   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การดำเนินการ ตัด - ติดต้ังมาตรวัดน้ำประปา   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การเปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมต่างๆของสำนักการประปา   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2558- 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563 )   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรมราช เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ชั้นล่างอาคารศิลปาชีพ) ครั้งที่ 2    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงพื้นที่ดิน สำนักงานพระพุทธศาสนา (ที่ดินวัดเสมาชัยร้าง)   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER