ผลงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                ประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ดาวน์โหลดเอกสาร


Change for good เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีทีดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีทีดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่นพร้อมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการอาหารกลางวันในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถ.ประกาศความสำเร็จในการคัดแยกขยะ

 


ดันนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
สถ.น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา"และ "จิตอาสา"พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยไร้ขยะ คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
ท้องถิ่นพร้อมใจจัดทำ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


รวมพลังท้องถิ่นไทยทั่วประเทศ พัฒนาส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ การบริหารจัดการขยะ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

    

 

 

 

 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER