สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บริการสาธารณะ

เกณฑ์ชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (%)

กรอบการประเมิน (1)

การจัดบริการสาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1) %

ผลการประเมิน

ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง

ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำ

1. ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

85

57.24

29.767

52.00384

การพัฒนาในอนาคต

2. ร้อยละของระยะทางของถนน คสล. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

90

12.75

9.75

76.47059

การพัฒนาในอนาคต

3. ร้อยละของระยะทางของถนนลูกรังที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

90

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

4. ร้อยละของระยะทางของถนนดิน/หินคลุกที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

90

1.36

0.63

46.32353

การพัฒนาในอนาคต

5. ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่สร้างเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ 2562

80

81.45

81.45

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

6. ร้อยละของระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่สร้างเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ 2562

80

36.81

36.81

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

7. ร้อยละของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด>=80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ

90

23

23

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

8. ร้อยละของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ

95

74

74

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

9. ร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด>=80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ

90

69.24

18

25.99653

การพัฒนาในอนาคต

10. ร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ

90

93.21

91

97.62901

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

11. ร้อยละของจำนวนรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ เทศบาล ที่สร้างเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในงบประมาณ 2562

80

91

91

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

12. ร้อยละของระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของเทศบาล ที่สร้างเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2562

70

91

91

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

13. ร้อยละของระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของ เทศบาล พร้อมระบบระบายน้ำที่เพียงพอที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมในปีงบประมาณ

90

42

21.81

51.92857

การพัฒนาในอนาคต

 

ภารกิจที่ 2 คลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำ

14. ร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

90

9

9

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

15. ร้อยละของจำนวนบ่อน้ำ/บ่อน้ำบาดาลในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ปกติ

100

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

16. ร้อยละของจำนวนถังเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ หรือมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ

95

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

17. ร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำ หรือแก้มลิงในความดูแลของ เทศบาล ที่ได้รับการพัฒนา และบำรุงรักษาให้สะอาดหรือใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองได้

90

4

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

18. ร้อยละของจำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ได้รับการทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ

90

63

63

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

 

ภารกิจที่ 3 ระบบประปาของ เทศบาล (เฉพาะ เทศบาล ที มีระบบประปา

19. ร้อยละของปริมาณน้ำประปาของ เทศบาล ที่ผลิตได้เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการของภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมรวมกัน

100

61600

61600

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

20. ร้อยละของขนาดพื้นที่การให้บริการน้ำประปาของ เทศบาล เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำประปาทั้งหมดในเขต เทศบาล

100

22.56

22.56

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

21. ร้อยละของระบบการผลิตน้ำประปาของ เทศบาลที่ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ โดยมีคุณภาพน้ำอยู่ในค่ามาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนด

95

2

2

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

22. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตน้ำประปาของ เทศบาล

5

5

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

23. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของพื้นที่การให้บริการน้ำประปาของ เทศบาล

5

5

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

 

ภารกิจที่ 4 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ

24. ร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางที่ชำรุดและได้รับการบำรุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

95

17

17

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

25. ร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ

90

532

532

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

 

ภารกิจที่ 5 การคมนาคมและขนส่ง

26. ร้อยละของจำนวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจราจรทางบกในเขต เทศบาล ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัยขึ้น

95

5

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

27. จำนวนระบบข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานของ เทศบาล เพื่อใช้ในการบริหารงานพัฒนาหรือบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของ เทศบาล ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

1

1

2

200

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

 

ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง

28. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ เทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำ

1

1

-

-

ไม่มีความจำเป็น

29. จำนวนผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชนของ เทศบาลที่มีกำรปรับปรุงหรือมีการประเมินผลการบังคับใช้ในระหว่างปีงบประมาณ

1

1

-

-

ไม่มีความจำเป็น

30. จำนวนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน

1

1

-

-

ไม่มีความจำเป็น

31. ร้อยละของจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ที่ เทศบาล ออกให้ระหว่างปีได้ตามระยะเวลากำหนด

90

223

234

104.93274

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

32. ร้อยละของจำนวนใบอนุญาตการดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารที่ เทศบาล ออกให้ระหว่างปีงบประมาณได้ตามระยะเวลากำหนด

90

17

17

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

33. ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร

10

10

95.2

952

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

34. จำนวนฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงของ เทศบาล สำหรับการให้บริการข้อมูลหรือใช้ในการวางแผนด้านภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านที่ดิน

1

1

42654

4265400

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

35. ร้อยละของข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงมีความถูกต้องครบถ้วน

95

42654

42654

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

36. ร้อยละของที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดทำแผนที่ถูกต้องครบถ้วน

95

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

37. ร้อยละของพื้นที่เมืองหรือชุมชนของ เทศบาล ที่มีกฎหมายผังเมืองครอบคลุม

95

22.56

22.56

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

38. ร้อยละของจำนวนอาคาร/อาคารสูงที่ได้รับการตรวจสอบจาก เทศบาล ในระหว่างปีตามกฎหมายควบคุมอาคาร

95

12

15

125

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

39. ร้อยละของพื้นที่ที่มีฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน/อาคารมาตราส่วน 1 : 4,000 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

100

22.56

22.56

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

40. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

100

219

219

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

41. จำนวนโครงการของ เทศบาล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน

1

1

2

200

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

 

ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต

ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี

42. จำนวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สตรี

2

2

1

50

การพัฒนาในอนาคต

43. ร้อยละของสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับสตรีทั้งหมดในพื้นที่

1

53842

27

0.05015

การพัฒนาในอนาคต

44. จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ เทศบาล ดำเนินการในระหว่างปี 2562

3

3

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

45. ร้อยละของสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล

2

53842

936

1.73842

การพัฒนาในอนาคต

46. จำนวนโครงการที่ เทศบาล ดำเนินการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูแก่ สตรี

2

2

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

47. ร้อยละของสตรีที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีงานทำต่อเนื่องหลังจากได้รับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานจาก เทศบาล

30

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

 

ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุ

48. จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ เทศบาล ดำเนินการ

3

3

6

200

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

49. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่

20

18311

4715

25.74955

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

50. จำนวนโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ เทศบาล ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

51. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมดในพื้นที่

80

318

318

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

52. ร้อยละของผู้สูงอายุในเขต เทศบาล ที่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

60

18311

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

53. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

1

1

5

500

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

54. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุของคนในครอบครัวและชุมชน

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

55. จำนวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วยบริการชุมชนเคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้าน การให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

2

2

2

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

56. จำนวนโครงการที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมนันทนาการในรอบปี

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

57. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั้งหมดในเขต เทศบาล

20

18311

7996

43.66774

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

58. จำนวนโครงการที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการฝึกอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เสริม

2

2

1

50

การพัฒนาในอนาคต

59. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั้งหมดในเขต เทศบาล ที่มีฐานยากจน ไม่มีคนดูแล หรือไม่มีรายได้อื่นๆ

40

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

60. จำนวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/สถาน Day-care ของ เทศบาล

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

61. จำนวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริมหรืออบรมให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะหรือความรู้ในการดูแลเด็กอายุ 0-5 ปีที่บ้านได้อย่างเพียงพอ

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

62. ร้อยละของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เด็ก เยาวชน และสตรี ที่ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

80

6

1

16.66667

การพัฒนาในอนาคต

 

ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ

63. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการให้บริการด้านสังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้พิการ ที่เข้าถึงสิทธิของผู้พิการ

1

1

2

200

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

64. ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู

80

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

65. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้พิการ

1

1

2

200

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

66. ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดที่ต้องการอาชีพ รายได้ หรือการมีงานทำ

20

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

67. ร้อยละของผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่

50

2091

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

68. ร้อยละของผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาล

100

2091

2091

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

69. ร้อยละจำนวนห้องน้ำในอาคาร เทศบาล ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

100

4

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

70. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้พิการในชุมชน

2

2

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

71. สัดส่วนจำนวนผู้พิการในชุมชนที่ได้รับการดูแลจาก เทศบาล ต่ออาสาสมัครดูแลผู้พิการจำนวน 1 คน

3

0

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

72. จำนวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

73. จำนวนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือเคหะชุมชนสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ดำเนินการโดย เทศบาล

2

2

1

50

การพัฒนาในอนาคต

74. จำนวนโครงการของ เทศบาล ที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือกลุ่มอาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ที่มีอาการทางจิต

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

75. ร้อยละของจำนวนผู้ที่มีอาการทางจิตในชุมชนได้รับการดูแลจาก เทศบาล

80

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

 

ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด

76. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์

1

1

16

1600

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

77. ร้อยละของผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้ป่วยฯ ทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู

95

391

357

91.30435

การพัฒนาในอนาคต

78. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

79. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล จัดเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์เป็นประจำ

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

80. ร้อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ทั้งหมดในพื้นที่

90

391

391

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

81. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการรณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยในชุมชนอย่างปกติสุข

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

82. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

2

2

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

83. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการรณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ติดยาเสพติดในชุมชนอย่างปกติสุข

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

 

ภารกิจที่ 11 การสาธารณสุขมูลฐาน

84. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการให้ความรู้ด้านโภชนาการให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขต เทศบาล

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

85. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริม ป้องกัน /เฝ้าระวัง ด้านโภชนาการแก่เด็กอายุ 0-5 ปี

1

1

2

200

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

86. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริมหรือป้องกัน/เฝ้าระวัง โภชนาการในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

87. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรคประจำถิ่น

2

2

1

50

การพัฒนาในอนาคต

88. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการจากการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรคประจำถิ่นต่อประชากรทั้งหมด

70

102518

1870

1.82407

การพัฒนาในอนาคต

89. จำนวนชุมชน/หมู่บ้านที่มีวัสดุอุปกรณ์และ/หรืองบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

50

50

63

126

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

90. ร้อยละของจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีบุคลากรของ เทศบาล ร่วมเป็นคณะทำงานในทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่

100

63

1

1.5873

การพัฒนาในอนาคต

91. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้ความรู้แก่แม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

1

1

48

4800

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

92. ร้อยละของแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีได้รับความรู้และคำแนะนำเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีทั้งหมดในชุมชน

75

1299

1299

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

93. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการแนะนำหรือดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

94. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้คำแนะนำหรือดูแลหญิงหลังคลอดในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กและวางแผนครอบครัว

1

1

40

4000

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

95. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่บิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกวิธี ในด้านสุภาพกาย ใจ สังคม และการเจริญเติบโตของเด็ก

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

96. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารในพื้นที่

1

1

4

400

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

97. ร้อยละของร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารได้รับการตรวจจาก เทศบาล ในรอบปีเทียบกับจำนวนร้านอาหารหรือสถานประกอบการทั้งหมดในพื้นที่

80

865

1898

219.42197

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

 

ภารกิจที่ 12 การพัฒนาเด็กและเยาวชน

98. ร้อยละของจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

95

13

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

99. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

100. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลดความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการก่ออาชญากรรมต่างๆ

2

2

2

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

101. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลดความเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการท้องก่อนวัยอันควร

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

102. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่สนับสนุนการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน

2

2

1

50

การพัฒนาในอนาคต

103. ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนที่เล่นกีฬำหรือการออกกำลังกายในโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่

30

37848

650

1.7174

การพัฒนาในอนาคต

 

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา

ภารกิจที่ 13 การศึกษาในระบบ

104. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ เทศบาล

4

4

13

325

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

105. จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล

400

400

354

88.5

การพัฒนาในอนาคต

106. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน

100

354

354

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

107. จำนวนโรงเรียนอนุบาลในความดูแลของ เทศบาล

4

4

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

108. จำนวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล

800

800

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

109. ร้อยละของเด็กโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาลที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน

100

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

110. ร้อยละของเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาลที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

100

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

111. จำนวนโรงเรียนประถมศึกษาในความดูแลของ เทศบาล

4

4

9

225

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

112. จำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาล

3000

3000

8674

289.13333

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

113. ร้อยละของเด็กโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาลที่ได้รับอาหารเสริม (นม)ครบถ้วน

100

8674

8674

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

114. ร้อยละของเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาลที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

100

8674

8674

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

115. จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในความดูแลของ เทศบาล

2

2

2

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

116. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้-การกวดวิชา-การสอนเสริมของเด็กนักเรียนต่อปีในโรงเรียนสังกัด เทศบาล

4

4

1

25

การพัฒนาในอนาคต

117. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด เทศบาล

3

3

2

66.66667

การพัฒนาในอนาคต

118. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาพื้นบ้านในโรงเรียนสังกัด เทศบาล

8

8

4

50

การพัฒนาในอนาคต

119. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้-ทักษะการเรียน-การกวดวิชาของเด็กนักเรียนต่อปีในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน

1

1

5

500

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

120. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาพื้นบ้านในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน

4

4

4

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

121. ร้อยละของจำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล ต่อเด็กอายุ 2-4 ขวบทั้งหมดในเขต เทศบาล

20

3727

354

9.49826

การพัฒนาในอนาคต

122.ร้อยละของจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล ต่อเด็กอายุ 5-6 ขวบทั้งหมดในเขต

20

2973

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

123. ร้อยละของจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา เทศบาล ต่อเด็กอายุ 7-12 ขวบทั้งหมดในเขต

60

8881

8674

97.66918

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

124. อัตราการมาเรียนตลอดปีการศึกษาโดยไม่หยุดเรียนกลางคัน (drop-out rate) ของนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด เทศบาล

97

12128

12482

102.91887

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

125. จำนวนโครงการส่งเสริมการประกวดความรู้ความสามารถหรือทักษะของเด็กนักเรียนสังกัด เทศบาล ในการศึกษา การประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ

2

2

1

50

การพัฒนาในอนาคต

 

ภารกิจที่ 14 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย

126. จำนวนที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ตำบลที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน

12

12

5

41.66667

การพัฒนาในอนาคต

127. จำนวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดที่มิได้อยู่ในสถานศึกษา ซึ่งดูแลหรือบริหารโดย เทศบาล

2

2

2

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

128. จำนวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดที่มิได้อยู่ในสถานศึกษา ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน

1

1

2

200

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

129. จำนวนศูนย์การศึกษานอกห้องเรียนของ เทศบาล

1

1

2

200

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

130. จำนวนศูนย์การศึกษานอกห้องเรียนที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน

1

1

2

200

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

131. จำนวนศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์เทคโนโลยีที่ดูแลหรือบริหารงานโดย เทศบาล

2

2

3

150

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

132. จำนวนศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์เทคโนโลยีที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน

1

1

2

200

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

133. จำนวนศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ไอซีที (ICT) ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง (TK Park) หรือห้องสมุดมีชีวิต เป็นต้น ที่ เทศบาล ดูแลหรือบริหารจัดการ

2

2

1

50

การพัฒนาในอนาคต

134. จำนวนกิจกรรม/โครงการอบรมส่งเสริมทักษะหรือการเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวัน สิทธิหน้าที่ของพลเมือง หรือความรู้ในทางกฎหมำยที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนหรือจัดให้มีขึ้น

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

135. จำนวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ที่ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างงานหรือนวัตกรรม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ

2

2

1

50

การพัฒนาในอนาคต

136. ร้อยละของประชากรในเขต เทศบาล ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปที่สามารถอ่านออกเขียนได้ (literacy rate)

90

66224

66224

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

 

ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย

ภารกิจที่ 15 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

137. ร้อยละของจำนวนรถดับเพลิงที่ เทศบาล ได้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

100

15

23

153.33333

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

138. จำนวนครั้งที่ เทศบาล ดำเนินการฝึกอบรม พนักงานดับเพลิงเพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานในรอบปี

12

12

3000

25000

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

139. ร้อยละการจัดทำแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่

100

3

3

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

140. จำนวนครั้งที่ เทศบาล ดำเนินการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบปีงบประมาณ

2

2

2

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

141. ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนในเขต เทศบาล ที่มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย/สาธารณภัยในชุมชน/หมู่บ้าน

50

65

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

142. ร้อยละของจำนวน อปพร. ต่อประชากรทั้งหมดในพื้นที่

1.5

102518

10

0.00975

การพัฒนาในอนาคต

143. ร้อยละของจำนวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ อปพร.

75

10

300

3000

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

144. จำนวนครั้งต่อปีที่ เทศบาล ดำเนินการออกคำสั่ง และ สนับสนุน ให้อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อปพร. ปฏิบัติงานในชุมชน/หมู่บ้าน

12

12

2

16.66667

การพัฒนาในอนาคต

145. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

2

2

5

250

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

146. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รถดับเพลิงของ เทศบาลเดินทางถึงสถานที่เกิดอัคคีภัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุ

7

4

4

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

147. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

50

50

33

66

การพัฒนาในอนาคต

148 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการรับมือกับภัยพิบัติของ เทศบาล

70

70

5

7.14286

การพัฒนาในอนาคต

149. ร้อยละของเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ เทศบาล มีครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง

90

150

100

66.66667

การพัฒนาในอนาคต

150. จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นที่ เทศบาล ร่วมเป็นสมาชิกในการจัดทำแผนจัดการกับภัยพิบัติ มีการแบ่งปันทรัพยากรภายในเครือข่าย มีการฝึกซ้อมแผนร่วมกัน และมีการพัฒนาทักษะบุคลากรร่วมกัน

1

1

5

500

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

151. ร้อยละของงบประมาณที่ลดลงในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยอันเนื่องมาจากเครือข่าย เทศบาล ในการจัดการภัยพิบัติ

25

25

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

 

ภารกิจที่ 16 การจัดระเบียบชุมชน

152. จำนวนข้อบัญญัติท้องถิ่นรองรับอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมบัญญัติให้ เทศบาล มีอำนาจ/ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน

5

5

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

153. จำนวนโครงการที่ เทศบาล จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบในหมู่บ้าน/ชุมชนแก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ

2

2

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

154. จำนวนโครงการที่ เทศบาลร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนเพื่อจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในชุมชน/หมู่บ้าน

2

2

3

150

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

155. จำนวนหอพักในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558

1

1

34

3400

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

156. จำนวนการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตหอพักเยาวชน ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558

1

1

34

3400

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

157. จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในพื้นที่

1

52

52

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

158. จำนวนข้อร้องเรียนที่ เทศบาล ดำเนินการจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่ได้รับการร้องเรียน

1

52

52

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

159. ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นและ เทศบาล ได้จัดการแก้ไขต่อจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบทั้งหมดในพื้นที่

90

52

52

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

160. ร้อยละของจำนวนหอพักที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 ได้รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ เทศบาล อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

90

34

34

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

161. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ใช้กระบวนการชุมชน/ประชาสังคมดูแลจัดการปัญหาความไร้ระเบียบในชุมชน

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

 

ภารกิจที่ 17 การจัดการความขัดแย้ง

162. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อสำรวจข้อมูลหรือความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่จะเป็นเหตุของความขัดแย้ง

2

2

1

50

การพัฒนาในอนาคต

163. จำนวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน ซึ่ง เทศบาล ได้ดำเนินการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนได้สำเร็จ

1

1

2

200

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

164. จำนวนครั้งเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน และ เทศบาล ได้เข้าไปดำเนินการ(ตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาล)เพื่อแก้ไขหรือสั่งการให้หยุดการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง

1

1

2

200

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

165. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง (ไม่นับรวมศูนย์ยุติธรรมชุมชน)

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

166. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งที่ เทศบาล เข้าไปดำเนินการป้องกันเหตุความขัดแย้งได้ประสบผลสำเร็จ

90

2

2

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

167. ร้อยละของจำนวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ซึ่ง เทศบาล ได้ดำเนินการแก้ไขได้เป็นผลสำเร็จ

90

2

1

50

การพัฒนาในอนาคต

168. เทศบาล ได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

 

ภารกิจที่ 18 การป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิด

169. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล และประชาคมร่วมกันสร้างชุมชน เข้มแข็ง/ประชาคมเข้มแข็ง/คุ้มหมู่บ้านเพื่อดูแลความปลอดภัยในชุมชน หรือป้องกันปัญหาอาชญากรรม

5

5

3

60

การพัฒนาในอนาคต

170. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาลจัดให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

171 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล จัดรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด หรือลดความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติด

2

2

1

50

การพัฒนาในอนาคต

172. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ร่วมมือกับส่วนราชการใช้มาตรการที่เข้มงวดและจริงจังเพื่อจัดการกับผู้ค้าหรือผู้เสพยาเสพติดในชุมชน

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

173. ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

75

22.56

22.1

97.96099

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

174. ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

90

0.5

11.28

2256

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

175. ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราหรือเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

70

22.1

22.33

101.04072

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

176. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายในทรัพย์สินหรือบ้านเรือนของประชาชนที่ ลดลงจากการรับมือกับภัยสาธารณะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาล

80

80

80

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

 

ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน

ภารกิจที่ 19 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน

177. จำนวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล

10

10

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

178. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่ดำเนินการโดย เทศบาล

8

8

1

12.5

การพัฒนาในอนาคต

179. จำนวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ดำเนินการโดย เทศบาล

2

2

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

180. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่ส่งเสริมการเกษตร การประมง หรือการปศุสัตว์

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

181. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการสำรวจและช่วยเหลือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดย เทศบาล

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

182. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับกลุ่มเกษตรกร

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

183. จำนวนโครงการของ เทศบาล ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

184. จำนวนตลาด/ตลาดสดที่ดำเนินการโดย เทศบาล

3

3

2

66.66667

การพัฒนาในอนาคต

185. จำนวนกิจการโรงรับจำนำ/สถานธนานุบาลของ เทศบาล

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

186. จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของ เทศบาล

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

187. จำนวนศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรหรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่สนับสนุนโดย เทศบาล

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

188. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมการท่องเที่ยว

4

4

4

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

189. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา-ทะนุบำรุงในพื้นที่จาก เทศบาล หรือมีการปรับปรุงเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ป้ายบอกทาง ป้ายให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ไฟส่องสว่าง ห้องน้ำ หรือทางเดิน เป็นต้น

3

3

2

66.66667

การพัฒนาในอนาคต

190. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับพัฒนาหรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

191. ร้อยละของจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อจำนวนกลุ่มอาชีพทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล

70

0

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

192. ร้อยละของประชากรกลุ่มยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือในทางเศรษฐกิจหรือการประกอบอาชีพจาก เทศบาล

20

294

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

193. อัตราการมีงานทำของประชากรวัยแรงงานในพื้นที่

97

80007

80007

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

194. อัตราการมีงานทำตามฤดูกาลของเกษตรกรในพื้นที่

95

95

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

195. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนาดิน หมอดิน การวิเคราะห์สภาพดิน หรือการฟื้นฟูคุณภาพดิน เป็นต้น

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

196. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อส่งเสริมการเกษตรที่ได้มาตรฐานสากล การเกษตรแนวใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

197. จำนวนแผนพัฒนาด้านการเกษตรระดับตำบล/ชุมชน(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)

2

2

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

198. จำนวนข้อมูลพื้นฐาน (ฐานข้อมูล) ด้านการเกษตรระดับตำบลที่ เทศบาล จัดทำขึ้นหรือข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรยั่งยืน

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

199. จำนวนศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์ OTOP สินค้าหัตถกรรม หรือศูนย์จำหน่ายสินค้าของ เทศบาล ที่เปิดให้บริการตามปกติ(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

200. จำนวนตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ำ หรือตลาดเก่า Homestay ฯลฯ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาขึ้นโดย เทศบาล

2

2

1

50

การพัฒนาในอนาคต

201. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการตลาด-จัดหาวัตถุดิบ-การวิจัยและพัฒนา-การบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร สินค้าชุมชน หรือสินค้า OTOP เพื่อเติมเต็มห่วงโซ่การผลิตและขายสินค้าชุมชนให้ครบวงจร

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

202. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การค้า การจ้างงาน รายได้ อาชีพ การท่องเที่ยว หรือการลงทุนในพื้นที่

1

1

4

400

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

203. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ หรือการลงทุนในพื้นที่

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

204. ร้อยละของจำนวนกลุ่มอาชีพ หรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาลสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและมีรายได้ต่อเนื่อง

50

0

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

205. ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน

80

0

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

 

ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

ภารกิจที่ 20 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

206. ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนที่จัดเก็บโดย เทศบาล

95

104

104

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

207. ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

100

104

104

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

208. ร้อยละของปริมาณขยะติดเชื้อที่จัดเก็บโดย เทศบาล

95

30

0.03

0.1

การพัฒนาในอนาคต

209. ร้อยละของปริมาณขยะติดเชื้อที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

100

30

0.03

0.1

การพัฒนาในอนาคต

210. จำนวนโครงการหรือแผนงานของ เทศบาลในการจัดการขยะตกค้างในชุมชน

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

211. จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการอบรมหรือรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า และภัยจากการเผาในที่โล่ง

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

212. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ปัญหาไฟป่า หรือในการป้องกันหรือแก้ไขการเผาในที่โล่ง

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

213. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจาก เทศบาล เพื่อเป็นเครือข่ายในการจัดการไฟป่าหรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า

5

5

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

214.จำนวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาป่า แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำสาธารณะ และทรัพยากรชายฝั่ง หรือการจัดการเกี่ยวกับปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน้ำเน่าเสีย และการขุดลอกคูคลอง ฯลฯ

3

3

2

66.66667

การพัฒนาในอนาคต

215. ร้อยละของจำนวนครั้งในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามที่ เทศบาล ได้รับการร้องเรียน

90

30

47

156.66667

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

216. จำนวนแหล่งขยะตกทิ้งค้าง พื้นที่ที่จัดเก็บขยะไม่หมด หรือบริเวณที่ถูกลักลอบนำขยะไปทิ้ง

1

0

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

217. ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน

1

0

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

218. ร้อยละของปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ เมื่อเทียบกับขยะชุมชน(ตันต่อวัน)

95

104

104

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

219. ร้อยละของแหล่งน้ำในชุมชนที่มีคุณภาพน้ำได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

85

5

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

220. ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่มีคุณภาพอากาศไม่เกินค่ามาตรฐานตลอดทั้งปี

90

22.56

22.56

100

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

221. ร้อยละของจำนวนไฟป่าและการเผาในที่โล่งที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

5

5

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

222. ร้อยละของขนาดของพื้นที่ป่ำที่ถูกไฟไหม้ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

5

5

-

-

ไม่มีบริการสาธารณะ

223. จำนวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก นำขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือลดการทิ้งขยะไม่ถูกที่

3

3

1

33.33333

การพัฒนาในอนาคต

224. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่าหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต เทศบาล และมีการดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง

1

1

3

300

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

225. จำนวนโครงการที่การสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครหรือการสร้างเครือข่ายเพื่อพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการไฟป่าในพื้นที่

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

226. ร้อยละของการจัดเก็บขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอันตราย และขยะอันตรายที่ดำเนินการโดย เทศบาล

70

5.3

0.05

0.9434

การพัฒนาในอนาคต

227. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาลในการรณรงคส์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

228. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงค์ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในการเกษตร

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

229. จำนวนระบบข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาล ใช้ในการวางแผนและดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

230. ร้อยละของขยะชุมชนที่มีการคัดแยก หรือนำกลับไปใช้ใหม่เมื่อเทียบกับปริมาณขยะทั้งหมดต่อวัน

25

104

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

231. ร้อยละของพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมปลูกต้นไม้ของ เทศบาลซึ่งมีการดูแลรักษำให้ต้นไม้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และเติบโตอย่างต่อเนื่อง

5

5

10

200

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

232. ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่ไม่ประสบปัญหามลภาวะทางเสียงตลอดทั้งปี

80

22.56

18.05

80.00887

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

 

ภารกิจที่ 21 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

233. จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน การสืบทอดและปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3

3

7

233.33333

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

234. จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2

2

3

150

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

235. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อส่งเสริมหรือเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2

2

2

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

236. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งค้นหา ยกย่อง หรือเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1

1

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

237. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยมท้องถิ่น และเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้

3

3

2

66.66667

การพัฒนาในอนาคต

238. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีศรัทธาในสถาบันศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3

3

12

400

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

239. ร้อยละของประชาชนที่มีความภาคภูมิใจหรือพึงพอใจต่ออัตลักษณ์ด้านศิลปะศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)

90

90

90

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

240. จำนวนหลักสูตรการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่นำมาถ่ายทอดในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล

2

2

1

50

การพัฒนาในอนาคต

241. โครงการหรือจำนวนแผนที่วัฒนธรรม แผนที่ชุมชนเชิงนิเวศน์ แผนที่ของดีชุมชนแผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ ที่ เทศบาล จัดทำหรือส่งเสริมให้มีการจัดทำขึ้นเพื่อแหล่งเรียนรู้ในเชิงอนุรักษ์หรือพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

3

3

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

242. จำนวนโครงการหรือแผนงานบูรณาการระหว่าง เทศบาล กับหน่วยงานอื่นๆ ในด้านการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม สถานที่สำคัญ โบราณสถาน ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม

3

3

1

33.33333

การพัฒนาในอนาคต

243. จำนวนโครงการหรือแผนงานของ เทศบาล ในการส่งเสริมบูรณาการหรือสร้างเครือข่ายทางศาสนา

2

2

4

200

ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

244. จำนวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล และถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในระดับประเทศ/นานาชาติ

1

1

1

100

เท่ากับค่าเป้าหมาย

245. ร้อยละของจำนวนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โบราณสถาน หรือสถานที่สำคัญ ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ฯลฯ ที่ได้รับการดูแลหรือส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจากการมีแผนงานหรือข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

80

4

3

75

การพัฒนาในอนาคต