สถานที่ตั้ง

ความเป็นมา

       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2547 ณ อาคารของศูนย์บริการสาธารณสุข หอนาฬิกา เลขที่ 479 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยปรับปรุงอาคารซึ่งมีอยู่เดิมให้เป็นสัดส่วนสำหรับการบริการประชาชน ตามแนวคิดและนโยบายการบริหารงานด้านการสาธารณสุข โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชดำเนินการปรับเปลี่ยนและขยายการบริการด้านการรักษาพยาบาล จากรูปแบบเดิมที่ดำเนินการอยู่เพียงในรูปแบบของศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งมีจำนวน 6 ศูนย์และมีศูนย์เทศบาลสาขาอีกจำนวน 10 สาขาและมีพยาบาลวิชาชีพเป็นตัวหลักในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และมีแพทย์ให้บริการในบางเวลา อันเป็นการไม่สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ที่ต้องการเข้ารับการตรวจรักษาที่มีมาตรฐานการรักษาที่สูงกว่าและสามารถเข้าถึงการแพทย์ได้โดยตรง มีแพทย์ปริญญาเป็นผู้ทำการตรวจรักษา ประกอบกับสถานะความเป็นอยู่ของประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังมีฐานะยากจนและเมื่อเกิดการเจ็บป่วยยังไม่สามารถเข้าถึงการแพทย์ที่ถูกต้องได้ ความจำเป็นและความต้องการของประชาชนเช่นนี้ เทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องเป็นผู้ดูแล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลเทศบาล ขนาด 30 เตียงขึ้น ด้วยความเห็นพ้องต้องกันและสนับสนุนจาก โรงพยาบาลมหาราชนครนครศรีธรรมราช และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช

อาคารสถานที่

        โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั้งอยู่บนพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา ติดกับบริเวณสวนหย่อมหอนาฬิกา มีอาคารประกอบจำนวน 3 หลัง
1. อาคาร 3 ชั้น
        - ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน / ห้องเอกซเรย์ / ห้องเวชระเบียน / ศูนย์ส่งต่อ
        - ชั้น 2 ประกอบด้วยหน่วยจ่ายกลาง / แผนกทันตกรรม / ห้องพักแพทย์
        - ชั้น 3 ประกอบด้วย แผนกธุรการ - การเงิน / งานหลักประกันสุขภาพ / งานอนามัยโรงเรียน / งานอสม.
2. อาคาร 4 ชั้น ทางด้านทิศใต้
        - ชั้น 1 ประกอบด้วย แผนก 30,000 เตียง / ห้องจ่ายยา
        - ชั้น 2 เป็นแผนกผู้ป่วยในหญิง
        - ชั้น 3 เป็นแผนกผู้ป่วยในชาย
        - ชั้น 4 ประกอบด้วยคลังยา / แผนกให้คำปรึกษา
3. อาคาร 4 ชั้น ทางทิศเหนือ (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) แบ่งเป็น
        - ชั้น 1 ประกอบด้วยแผนกผู้ป่วยนอก / ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ห้องพักแพทย์
        - ชั้น 2 ประกอบด้วยงานชันสูตร / งานส่งเสริมสุขภาพ / ห้องผ่าตัดเล็ก
        - ชั้น 3 ประกอบด้วยสำนักงาน
        - ชั้น 4 ประกอบด้วยห้องประชุม

ที่มาของโรงพยาบาล

ความเป็นมาของการจัดตั้ง โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
        1. นโยบายในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
        2. ศักยภาพทางด้านงบประมาณและบุคลากร ของเขตเทศบาลที่มีความพร้อม
        3. ปัญหาการเข้าถึงในการให้บริการทางการแพทย์ของประชาชนโดยเฉพาะในชุมชนเขตเทศบาล
        4. ความแออัดของสถานพยาบาลของรัฐที่มีอยู่เดิม
        5. ความเห็นพ้องต้องกันและสนับสนุนจากทุกฝ่ายให้เทศบาลเป็นผู้ดำเนินการ (รพ.มหาราช / สสจ.นครศรีธรรมราช /สปสช.