งบแสดงฐานะทางการเงินเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
เงินฝากจังหวัด
ทรัพย์สินจากเงินกู้
งบหนี้สิน
เงินรับฝาก
งบเงินสะสม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
เงินฝากจังหวัด
ทรัพย์สินจากเงินกู้
งบหนี้สิน
เงินรับฝาก
งบเงินสะสม
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
เงินฝากจังหวัด
ทรัพย์สินจากเงินกู้
งบหนี้สิน
เงินรับฝาก
งบเงินสะสม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
เงินฝากจังหวัด
ทรัพย์สินจากเงินกู้
งบหนี้สิน
เงินรับฝาก
งบเงินสะสม
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
เงินฝากจังหวัด
ทรัพย์สินจากเงินกู้
งบหนี้สิน
เงินรับฝาก
งบเงินสะสม
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
เงินรับฝาก
ทรัพย์สินจากเงินกู้
เจ้าหนี้เงินกู้
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
งบเงินสะสม
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
เงินรับฝาก
ทรัพย์สินจากเงินกู้
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
งบเงินสะสม
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
เงินรับฝาก
เจ้าหนี้เงินกู้
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
งบเงินสะสม
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER