ไตรมาสที่ 1

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2558


งบแสดงสถานะทางการเงิน
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
เงินฝากจังหวัด
ทรัพย์สินจากเงินกู้
งบหนี้สิน
เงินรับฝาก


 ไตรมาสที่ 2

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558


งบแสดงสถานะทางการเงิน
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
เงินฝากจังหวัด
ทรัพย์สินจากเงินกู้
งบหนี้สิน
เงินรับฝาก


 ไตรมาสที่ 3

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558


งบแสดงสถานะทางการเงิน
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
เงินฝากจังหวัด
ทรัพย์สินจากเงินกู้
งบหนี้สิน
เงินรับฝาก


 ไตรมาสที่ 1

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558


งบแสดงสถานะทางการเงิน
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
เจ้าหนี้เงินกู้
ทรัพย์สินจากเงินกู้
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
เงินรับฝาก


 ไตรมาสที่ 2

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559


งบแสดงสถานะทางการเงิน
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
เจ้าหนี้เงินกู้
ทรัพย์สินจากเงินกู้
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
เงินรับฝาก


 ไตรมาสที่ 3

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559


งบแสดงสถานะทางการเงิน
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
เจ้าหนี้เงินกู้
ทรัพย์สินจากเงินกู้
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
เงินรับฝาก ไตรมาสที่ 1

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559


งบแสดงสถานะทางการเงิน
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
เจ้าหนี้เงินกู้
ทรัพย์สินจากเงินกู้
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
เงินรับฝาก


 ไตรมาสที่ 2

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560


งบแสดงสถานะทางการเงิน
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
เงินฝากจังหวัด
ทรัพย์สินจากเงินกู้
งบหนี้สิน
เงินรับฝาก
 ไตรมาสที่ 3

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560


งบแสดงสถานะทางการเงิน
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
ทรัพย์สินจากเงินกู้
เงินรับฝาก ไตรมาสที่ 4

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560


งบแสดงสถานะทางการเงิน
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
เงินรับฝาก
ทรัพย์สินจากเงินกู้
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
งบเงินสะสม


 ไตรมาสที่ 1

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560


งบแสดงสถานะทางการเงิน
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
ทรัพย์สินจากเงินกู้
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
เงินรับฝาก
เจ้าหนี้เงินกู้


 ไตรมาสที่ 2

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561


งบแสดงสถานะทางการเงิน
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
ทรัพย์สินจากเงินกู้
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
เงินรับฝาก
เจ้าหนี้เงินกู้


 ไตรมาสที่ 3

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561


งบแสดงสถานะทางการเงิน
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
ทรัพย์สินจากเงินกู้
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
เงินรับฝาก
เจ้าหนี้เงินกู้


 ไตรมาสที่ 1

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561


งบแสดงสถานะทางการเงิน
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
รายได้จากรัฐค้างรับ
เงินรับฝาก
เจ้าหนี้เงินกู้


 ไตรมาสที่ 2

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562


งบแสดงสถานะทางการเงิน
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
เงินรับฝาก
เจ้าหนี้เงินกู้


 ไตรมาสที่ 3

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562


งบแสดงสถานะทางการเงิน
ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
เงินรับฝาก
เจ้าหนี้เงินกู้
รายได้จากรัฐค้างรับ


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER