ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เมือง

          ในปี 2546 เทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช ได้ปรับปรุงอาคารวีรไทยซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด และจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยราชการและเอกชน ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น

  พิพิธภัณฑ์เมืองประกอบด้วย 2 อาคารหลักๆที่แสดงทั้งประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านแปลงเมือง

          อาคารหลังแรกมีซื่อว่า “อาคารวีรไทย” ประกอบด้วยการจัดแสดง ลักษณะทางภูมิศาสตร์-วิวัฒนาการเมือง-ประวัติยุคก่อนประวติศาสตร์-สมัยสุโขทัย-อยุธยา-รัตนโกสินทร์

 ห้องนิทรรศการหมุนเวียน
          "รอยพระบาทยาตรายังจารึก ที่นครศรีธรรมราช" 60 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ ชาวนครศรีธรรมราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระองค์ท่าน ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม ราษฎรชาวนคร ถึง 16 ครั้ง ทางพิพิธภัณฑ์เมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอย้อนรอยพระบาท โดยจัดแสดงนิทรรศ การนี้ที่ชั้น 2 อาคารวีรไทย ภายในห้องนี้จะมีการประมวลภาพ และมีการฉาย วีดีทัศน์ภาพประวัติศาตร์ในหลวงเสด็จมาเยี่ยม ราษฏรตามอำเภอต่างๆที่ นครศรีธรรมราชรวมถึง โครงการพระราชดำริที่อำเภอปากพนัง อาคารหลังที่สองมีชื่อว่า “อาคารเทิดไท้ราชินี”

ผังจัดแสดง ชั้นที่ 1 เป็นการแสดงประวัติเมืองนคร ผู้ปกครองเมือง ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีที่มีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงบุคคลสำคัญที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดประกอบไปด้วยโชนต่างๆดังนี้

โถงทางเข้าชั้นล่างจัดจำลองเหมือนผู้ชมนั่งอยู่ภายในเรือสมุทรโบราณและกำลังนำผู้ชมล่องเรือย้อนอดีตผ่านเมืองท่าต่างๆ ไปยังเมืองตามพรลิงค์เมืองท่าค้าขายทางทะเลที่สำคัญของคาบสมุทรไทย


ช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-19 การนำเสนอใช้สื่อผสม Animation และ วีดีทัศน์ เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ความเพลิดเพลินในการชม ซึ่งจำลองท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราชในอดีต จัดแสดงหุ่นลอยตัวแสดงการติดต่อซื้อขายทั้งสินค้าเครื่องเทศของเมืองตามพรลิงค์ และ สินค้าเข้าโดยสื่อ Magic visionแสดงสมมุติให้เป็นนักเดินเรือชาวจีนโบราณออกมาเล่าสิ่งที่เขาพบเห็นในเมืองนครโดยอ้างอิง หลักฐานบันทึกของหวังต้าหยวนและเจาจูกัวนักเดินทางชาวจีนภาพและเสียงจะปรากฏเมื่อกดปุ่ม
1. โถงต้อนรับ 2. ล่องเรือชมวีดิทัศน์ 3. ย้อนอดีตเมืองท่าตามพรลิงค์ 4. Magic Vision 5. แหล่งรวมอารยธรรม 6. เอกภาพในความหลากหลาย 7. ศาสนาพรหมณ์ 8. ศาสนาพุทธ 9. ศาสนาอิสลาม และ ศาสนาคริสต์ 10. พัฒนาการเมือง 11. เงินตรา 12.ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิต 13. ภาษาและวัฒนธรรม 14. ประเพณีในรอบปี 15. วีดีทัศน์มหรสพพื้นบ้านนครศรีธรรมราช 16. หัตถกรรม  ผังจัดแสดง ชั้นที่ 2

          ชั้นสองของอาคารเทิดไท้ราชินี จัดแสดงเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองคือเหตุการณ์ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่นครศรีธรรมราช 8 ธันวาคม 2484และเหตุการณ์วาตภัยแหลมตะลุมพุกเมื่อ พ.ศ.2505 ณ จุดนี้นำเสนอโดยจัดที่นั่งชมให้ผู้ชมได้ระลึกเหตุการณ์ภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงที่สร้างความสูญเสีย แก่เมืองนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมาก โดยนำเสนอด้วยวีดิทัศน์จอยักษ์ประกอบหุ่นจำลองแสดงภูมิประเทศแหลมตะลุมพุก ก่อนเกิดวาตภัยและพลิกเป็นสภาพความหายนะ พื้นที่อีกส่วนหนึ่งของชั้นสอง ซึ่งปัจจุบันใช้แสดงเชิดชูเกียรติบุคคลสำคัญของเมืองนครศรีธรรมราชที่เคยทำคุณประโยชน์ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 17.บุคคลสำคัญ 18.เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ 19.ชาวต่างชาติกับเมืองนครศรีธรรมราช 20.มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 21.วาตภัยที่แหลมตะลุมพุก พ.ศ 2505 22.วีรกรรม 8 ธันวาคม 2484 23.สงความมหาเอเชียบูรพา 24.สืบค้นรายละเอียดข้อมูล

25. เทศบาลนครศรีธรรรมราช 26.เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 72 พรรษา หากใครมีโอกาสเดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมอยากแนะนำให้ท่านมาสัมผัสกับประวัติเมืองนครศรีรรมราช ที่ได้รวบรวมโดยเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ พิพิธภัณฑ์เมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังเป็นสถานที่เรียนรู้ให้ชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาถึงความเป็นมาของดินแดนถิ่นกำเนิด ว่าเรามาจากไหน มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้ววันนี้เราทดแทนคุณแผ่นดินที่เราอาศัยกันบ้างเหรอยัง... ทุกเส้นทางมีเรื่องเล่า ทุกการเหยียบย่างปรากฎรอยเท้า และก็พร้อมจะจดจำเรื่องราวเหล่านั้นด้วยหัวใจ

 เวลาทำการ : วันอังคาร - วันอาทิตย์ : 09.00 - 17.00 น.

 สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์84 (ทุ่งท่าลาด) ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

1082 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำบลคลัง | อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร 075-342880