ศูนย์ศึกษาสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
        วารสารประตูสู่พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช


ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์-มีนาคม ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม-มิถุนายน ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม-กันยายน
ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม หนังสือย้อนรอยร้อยปีนครศรีธรรมราช พลายจำเริญ ช้างแสนรู้ คู่บ้านคู่เมืองนครฯ

 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER