Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
1041
16-10-2020 14:40:17
    นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมการเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
1040
15-10-2020 17:40:48
   นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการระเบียงใต้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
1039
15-10-2020 14:44:11
    นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนไสเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งจีน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมนวัดหัวอิฐ
1038
14-10-2020 16:08:08
   ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
1037
14-10-2020 14:50:53
   นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุม การเตรียมการจัดการแข่งขันหนังสือนิทานหน้าเดียว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ผลงานนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล ภายในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
1036
14-10-2020 10:06:29
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessmet : LPA ) ประจำปี 2563
1035
13-10-2020 20:17:41
   พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
1034
13-10-2020 11:40:15
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
1032
07-10-2020 17:05:13
    นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
1031
07-10-2020 17:04:26
    นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน การประชุมทีมสายฟ้า สำนักการศึกษา เพื่อเตรียมการประเมินห้องเรียนดีเด่น โรงอาหารดีเด่น ห้องน้ำสะอาดดีเด่น ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1030
07-10-2020 17:03:24
    นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะและความสามารถทางภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบความสามารถทางภาษาของยุโรป
1029
07-10-2020 10:22:47
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมประธานและคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำเดือนตุลาคม
1028
06-10-2020 14:47:01
    นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราช เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุม การจัดระเบียบสถานที่ราชการ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1027
05-10-2020 15:10:23
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสเปิดให้บริการ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564
1026
02-10-2020 12:22:00
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
1025
01-10-2020 10:53:30
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2563
1024
30-09-2020 10:30:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ถึงเดือน เมษายน 2564
1023
29-09-2020 15:36:40
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1022
29-09-2020 12:13:31
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 6/2563
1021
29-09-2020 12:11:51
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :