Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
853
30-06-2020 16:29:33
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-19
852
30-06-2020 13:25:25
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ 2563
851
30-06-2020 10:41:45
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-19
850
30-06-2020 09:50:31
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรู้ทันป้องกัน COVID 2019
849
30-06-2020 09:48:21
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 4/2563
848
30-06-2020 09:47:01
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
847
29-06-2020 15:59:54
    การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์ ( Home Based Management : HBM ) เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID -19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
846
29-06-2020 15:43:02
   นายสิทธิ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรี รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การอบรมให้ความรู้และมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-19
845
27-06-2020 19:39:10
    นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับ คณะจากสถาบันอุทยานการเรียนรู้ Tk park
844
26-06-2020 16:48:05
    นายสิทธิ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรี รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การอบรมให้ความรู้และมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-19 ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร
843
26-06-2020 13:17:50
   นายสิทธิ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรี รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การอบรมให้ความรู้และมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-1
842
26-06-2020 11:16:41
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมประชาคม เรื่องการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ภายในโครงการจัดรูปที่ดิน
841
24-06-2020 16:33:55
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
840
24-06-2020 15:12:44
   การการประเมิน Clip การสอนของครูสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
839
23-06-2020 15:51:49
    ปลัดเทศบาล ประชุมหัวหน้าส่วน เกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
838
23-06-2020 12:57:08
   นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
837
22-06-2020 17:06:12
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ ป้องกันโรค COVID-19
836
22-06-2020 17:05:13
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีมอบบ้านธารน้ำใจ
835
19-06-2020 15:16:33
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการลงนามสัญญาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
834
19-06-2020 15:15:04
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนด TOR เพื่อพิจารณาการนำเสนอ เครื่องเทอร์โมสแกน สำหรับใช้ในมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :