Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
833
19-06-2020 15:13:46
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
832
18-06-2020 12:54:53
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปรายการโม้ข่าวฉาวเทือน “ช่วงระเบียงใต้”
831
18-06-2020 11:54:52
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
830
17-06-2020 17:30:44
   นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” ปันสุข ปันน้ำใจ จากใจ พม.
829
17-06-2020 15:55:56
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
828
15-06-2020 16:08:00
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2563
827
15-06-2020 16:07:01
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
826
15-06-2020 16:06:06
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
825
15-06-2020 16:05:16
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
824
12-06-2020 16:46:14
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
823
12-06-2020 16:43:36
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
822
12-06-2020 11:39:29
   นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเรื่องการบริหารงานภายในสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
821
12-06-2020 10:29:00
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับมอบถุงมือยางจาก 3BBนครศรีธรรมราช
820
11-06-2020 15:13:15
    การประชุมสรุปผลการสร้างชุดการเรียน Online ( Learning Management System ) ครั้งที่ 3
819
11-06-2020 15:07:15
    นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
818
11-06-2020 14:18:56
    การประชุมติดตามการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาล
817
10-06-2020 09:22:32
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
816
08-06-2020 12:03:15
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
815
08-06-2020 10:00:25
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
814
05-06-2020 16:32:50
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :