Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
750
15-04-2020 10:58:28
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายป้องกันบรรเทาและบรรเทาสาธารภัย เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
747
13-04-2020 10:57:55
    รองปลัดเทศบาล ประชุมรับฟังการปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา ป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
746
13-04-2020 10:05:09
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมกับกองทัพภาคที่4
745
10-04-2020 13:49:56
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแจ้งการลดแรงดันน้ำ และเพิ่มแรงดันน้ำประปา เป็น 2 ช่วงเวลา
744
10-04-2020 13:14:12
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการโรงฆ่าสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
743
10-04-2020 11:01:15
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ตำบลโพธิ์เสด็จ
742
09-04-2020 14:20:25
    ปลัดเทศบาล เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
741
09-04-2020 14:17:49
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชมอบข้าวกล่องและน้ำดื่มให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
740
08-04-2020 14:46:37
    ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รายงานการส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563 ให้แก่ประชาชน
739
08-04-2020 11:13:19
   งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตลาดนัดวัดสวนป่าน
738
06-04-2020 11:34:59
   นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
737
03-04-2020 15:52:06
    ปลัดเทศบาล ประชุมจัดหาแนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา ป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
736
03-04-2020 14:57:04
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองทุนสวัสดิการชุมชน ( กองทุนวันละบาท) แจ้งงดให้บริการทุกประเภท ยกเว้น เบิกค่าจัดการศพ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
735
03-04-2020 11:15:05
    งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดคูขวาง)
734
03-04-2020 11:20:27
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมจัดหาแนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา ป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
733
02-04-2020 20:53:34
   นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ร่วมกับกองทัพภาคที่4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อฉีดสารป้องกัน ล้างสิ่งปนเปื้อน และควบคุมการแพร่ระบาด ไวรัส covic-19
732
02-04-2020 16:32:07
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แจกสติ๊กเกอร์ ร่วมรณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
731
02-04-2020 13:11:46
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ร่วมกับกองทัพภาคที่4 ค่ายวิชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อฉีดสารป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ไวรัส covic-19 ซึ่ง
730
02-04-2020 13:00:44
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
729
02-04-2020 11:38:52
    รองนายกเทศมนตรีนครนรครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 25 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :