Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
685
05-03-2020 14:50:45
   ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
684
05-03-2020 10:39:09
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
683
04-03-2020 13:49:27
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช. )ประจำปี 2563 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ
682
04-03-2020 12:04:44
   เทศบาลนครนครศรีธรรมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563
681
03-03-2020 16:21:20
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางทราย จังหวัดชลบุรี
680
03-03-2020 15:57:34
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามการทำความสะอาดของ โรงเรียนนานานชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
679
03-03-2020 15:56:53
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจการป้องกันโรคหวัด และความสะอาดปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
678
03-03-2020 15:55:43
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรหลักสูตร "ถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
677
03-03-2020 14:03:08
   แพทย์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ ระเบียงใต้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
676
28-02-2020 16:11:39
    เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
675
25-02-2020 12:36:58
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการ จำนวน 5 โครงการ
674
25-02-2020 10:52:55
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ ( SBMLD)
673
24-02-2020 16:49:16
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก อายุ6 เดือน- 5ปี (ครั้งที่4/2563)
672
24-02-2020 08:57:00
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ณ ชุมชนตลาดหัวอิฐ
671
21-02-2020 15:45:29
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562
670
21-02-2020 15:42:56
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
669
21-02-2020 10:31:00
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563
668
20-02-2020 15:48:00
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562
667
20-02-2020 15:39:20
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาระดับอนุบาล English For Child (EFC) และมอบถ้วยรางวัล
666
20-02-2020 12:31:11
   ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 28 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :