Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
645
06-02-2020 15:37:12
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
644
06-02-2020 15:30:39
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ และงานธุรการ
643
05-02-2020 16:12:51
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
642
05-02-2020 11:30:39
   รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนักเรียนพันธุ์ใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยเขาแก้ว อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
641
04-02-2020 14:02:57
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปทุมธานี ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
640
03-02-2020 16:52:27
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ 2563
639
03-02-2020 10:12:50
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563
638
31-01-2020 14:27:03
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้อำนวย ( ฝ่ายวิชาการ ) การสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
637
31-01-2020 14:24:26
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "ก้าวไปด้วยกัน เดินหน้าเทศบาล" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช Fm. 88.50 MHz. พร้อม การถ่ายทอดสด Facebook Live
636
31-01-2020 17:14:17
    เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรม ประจำเดือนมกราคม 2563
635
30-01-2020 20:13:40
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
634
30-01-2020 12:08:26
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
633
30-01-2020 11:58:19
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟิ้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ของจังหวัด นครศรีธรรมราช
632
30-01-2020 11:54:05
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการตามคำวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชของผู้ตรวจการแผ่นดิน
631
30-01-2020 11:23:07
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1/2563
630
29-01-2020 14:01:24
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช
629
29-01-2020 13:56:38
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”
628
04-02-2020 09:40:36
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์ เมืองนครฯ ปีชวด(หนูทอง) 2020
627
28-01-2020 14:33:37
    เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
626
27-01-2020 15:01:31
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก อายุ6 เดือน- 5ปี (ครั้งที่3/2563)

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 30 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :