Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
436
17-10-2019 15:08:49
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
435
17-10-2019 11:52:14
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
434
16-10-2019 17:51:45
   ปลัดเทศบาล เป็นประธานประชุมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
433
16-10-2019 11:38:09
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และร่างแผนดำเนินงานการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
432
15-10-2019 16:03:08
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
431
15-10-2019 16:02:17
    ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อม แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2562 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
430
15-10-2019 11:59:56
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
429
13-10-2019 12:30:34
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
428
13-10-2019 10:03:13
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบำเพญกุศลและพิธีรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
427
11-10-2019 12:43:59
   ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักศึกษา ชั้น 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
426
10-10-2019 16:43:58
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562
425
09-10-2019 11:25:00
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศมืออาชีพประจำโรงเรียน
424
09-10-2019 11:22:18
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
423
08-10-2019 17:23:01
   ปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน“อปท. ร่วมใจบำรุงรักษา แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น 2
422
08-10-2019 11:16:25
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยจากยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ณ ชุมชนการเคหะ แห่งชาติฯ
421
07-10-2019 11:29:52
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
420
07-10-2019 10:09:48
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562
408
04-10-2019 11:19:07
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
407
03-10-2019 11:46:07
    ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กิฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 “ เมืองชุมพรเกมส์”
406
03-10-2019 11:42:41
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมธรรมะบำบัด ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 40 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :