Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
893
21-07-2020 14:59:41
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การขุดคลองไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าโลกแหล่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวระดับโลก”
892
20-07-2020 14:50:28
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ทำแผนปฎิบัติการโครงการรณรงค์ ให้ความรู้ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
891
20-07-2020 14:49:53
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4
890
20-07-2020 14:48:48
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธิเปิดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
889
18-07-2020 14:45:32
   นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
888
17-07-2020 12:07:52
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธิเปิด การเสวนา สภาพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
887
17-07-2020 12:06:57
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
886
17-07-2020 12:05:25
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
885
15-07-2020 18:10:00
    นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
884
14-07-2020 13:32:06
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเพชรจริก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท้าวโคตร
883
13-07-2020 16:38:51
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ทำแผนปฎิบัติการโครงการรณรงค์ ให้ความรู้ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
882
13-07-2020 16:34:30
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อม นางสุรีวรรณ สาสนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมรับฟัง โครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย
881
13-07-2020 15:39:47
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนประตูลอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนการเคหะนครศรีธรรมราช และโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
880
13-07-2020 11:13:20
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
879
10-07-2020 17:18:42
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
878
10-07-2020 17:17:58
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ทำแผนปฎิบัติการโครงการรณรงค์ ให้ความรู้ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
877
10-07-2020 17:16:43
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
876
09-07-2020 15:28:05
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
875
09-07-2020 15:14:33
    นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
874
09-07-2020 12:07:07
    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข

รวมทั้งหมด 981 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 50 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :