Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2563

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2563

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำ  ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กำหนดออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำเดือน ตุลาคม 2563  ดังนี้
          วันที่   2   ตุลาคม   2563 เวลา    14.00 น. – 16.00 น.  ณ ชุมชนประตูขาว
          วันที่   3   ตุลาคม   2563 เวลา    09.30 น. – 11.30 น.  ณ ชุมชนท่าช้างและชุมชนชุมแสง
          วันที่  10  ตุลาคม   2563 เวลา    09.30 น. – 11.30 น.  ณ ชุมชนมุมป้อม

          วันที่  17  ตุลาคม   2563 เวลา    09.30 น. – 11.30 น.  ณ ชุมชนเอื้ออาทรสะพานยาว

          วันที่  24  ตุลาคม   2563 เวลา    09.30 น. – 11.30 น.  ณ ชุมชนบ้านโพธิ์

          วันที่  31  ตุลาคม   2563 เวลา    09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนกอไผ่
 

จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำสุนัขและแมวของท่านมาจัดทำทะเบียนประวัติรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ได้ตามวัน-เวลา ดังกล่าว  ทั้งนี้ขอให้เจ้าของสุนัขและแมว  นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย    สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292 

 

ข่าว/แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  01-10-2020 10:53:30
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช