Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนไสเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งจีน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมนวัดหัวอิฐ
นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนไสเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งจีน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมนวัดหัวอิฐ

       

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.  นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนไสเจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งจีน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมนวัดหัวอิฐ เพื่อสำรวจอาคารเรียนที่ชำรุด พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อีกทั้งสำรวจอุปกรณ์  สื่อในการเรียนการสอน และเครื่องอุปโภค บริโภค ภายในศูนย์เด็กเล็กให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา

ทั้งนี้ เพื่อสร้างมาตรฐานการดูแลและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในสังกัดเทศบานครนครศรีธรรมราชต่อไป

 

ภาพ/ข่าว แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์

 
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  15-10-2020 14:44:11
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช