Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายกัณฑ์อเนก  เกตุแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณา สนับสนุน และส่งเสริมค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้

 

 
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  28-01-2020 14:33:37
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช