Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟิ้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ของจังหวัด นครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟิ้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ของจังหวัด นครศรีธรรมราช

       

วันพฤหัสบดีที่  30 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ณ อาคารศาลา100ปี ชั้น 2 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   มอบหมายให้ นางรุ่งรัตน์  อักษรรัตน์    หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน    พร้อมด้วย นายภาสกร  เพิ่มพูล  นักสันทนาการ ร่วม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟิ้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ของจังหวัด ภายใต้กิจกรรมประชุมพัฒนาเครือข่ายทางด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม

 เพื่อรับฟัง แนวคิดการสืบสาน รักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายด้านศาสนา ศิลป วัฒนธรรม อย่างมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน โดยใช้หลัก "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการขับเคลื่อน โดยความร่วมมือของคนในท้องถิ่น ชุมชน

โดยมี  นายสมพงษ์  มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  30-01-2020 11:58:19
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช