Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ 2563
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ 2563

       

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ 2563

วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบงกชรัตน์ 3 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

            ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ 2563

              โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธี

              โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในด้านการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์และแมลงพาหะนำโรค วิธีกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค การอบรมในครั้งนี้  มีวิทยากรจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.2 นครศรีธรรมราช เป็นผู้ให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นบุคลากรจากสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  03-02-2020 16:52:27
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช