Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนักเรียนพันธุ์ใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยเขาแก้ว อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนักเรียนพันธุ์ใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยเขาแก้ว อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

       

          วันพุธ    ที่  5  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563   เวลา  09.00   น. ผศ.เชาวน์วัศ   เสนพงศ์   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้   นายสนิท  พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนักเรียนพันธุ์ใหม่ห่างไกลยาเสพติด  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยเขาแก้ว  อำเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย  นายคำมูล นาสมปอง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างเจตคติ มีทักษะปฏิเสธให้นักเรียน ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ลดจำนวนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา สร้างเกราะป้องกันเรื่องยาเสพติด สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชน พร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนต่อไป

                                 ..................................................................
ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน // ฐิตินันท์

 

 


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  05-02-2020 11:30:39
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช