Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

       

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
          โดยทางโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้นเพื่อ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน  สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนและเข้าถึงกฎระเบียบของโรงเรียนสามารถนำไปอบรมสั่งสอนบุตรหลานได้  และเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการศึกษาครูที่ปรึกษา ทราบถึงพฤติกรรมด้านการเรียน ความประพฤติ การปรับตัวตามศักยภาพและอื่นๆของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ

 

ภาพ//ข่าว///แสงจันทร์ มโนสาร

 
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  05-02-2020 16:12:51
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช