Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

       

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 

          โดยทางโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทดลองปฏิบัติจริงและสัมผัสกับประสบการณ์ตรง ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน  สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

          ภายใต้แนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามแนวทางปรัชญาโรงเรียนที่ว่า " วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี นักเรียนมีความสุข " ดังสิสัยทัศนของโรงเรียนที่ว่า " โรงเรียนแห่งคุณภาพชั้นนำ มาตรฐานสากล "

          ...............................................

          ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  06-02-2020 15:37:12
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช