Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งงดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งงดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งงดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ทุกประเภทในวันจันทร์- ศุกร์ ยกเว้น  แจ้งการเกิด และแจ้งการตาย  เริ่มวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID -19 )จะคลี่คลาย และหยุดให้บริการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนราษฎร โทร 075-342880 -2 ต่อ 115,116
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  27-03-2020 17:12:28
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช