Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งงดให้บริการงานจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งงดให้บริการงานจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 )

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งงดให้บริการงานจดทะเบียนพาณิชย์   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2563 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจดทะเบียนพาณิชย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 075-342880 -2 ต่อ 117

ภาพ/ข่าว แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  31-03-2020 17:45:23
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช