Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอความร่วมมือประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว อย่างถูกวิธีดังนี้ 
1.    ถอดหน้ากากโดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากาก
2.    พับหน้ากากเก็บให้ส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านใน
3.    ม้วนสายรัดแล้วพันโดยรอบหน้ากาก
4.    ใส่ถุงรองรับแล้วมัดปากถุงให้แน่นป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
5.    ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงถังขยะที่แยกจากถังขยะทั่วไป เพื่อนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อ
6.    ล้างมือให้สะอาด
ในส่วนของสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจุดทิ้งหน้ากากอนามัยจำนวน 5 จุด ดังนี้
1.    หน้าอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.    บริเวณจุดติดต่อสอบถาม สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3.    สำนักการศึกษา
4.    หน้าสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5.    หน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     ทั้งนี้สำหรับพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สามารถทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
ตามขั้นตอนดังกล่าว โดยจัดทิ้งในถังขยะอันตราย ( สีแดง )  ตามจุดต่างๆทั่วเขตเทศบาล

 
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  17-04-2020 19:01:36
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช