Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองปลัดเทศบาล ประชุมรับฟังการปฎิบัติการเรองปลัดเทศบาล ประชุมรับฟังการปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา ป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา ป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองปลัดเทศบาล ประชุมรับฟังการปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา ป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    นายสนิท พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล ประชุมรับฟังการปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา ป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  พร้อมรับฟังสรุปการรายงานสถานการณ์ ประจำวัน

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือต่อผู้เดินทางข้ามเขตจังหวัดมา และพักอาศัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้โทรรายงานต่อ ศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โทร 075342880 ต่อ165 หรือ กองสวัสดิการสังคม โทร 075342880 ต่อ 118 หรือ โทรแจ้งประธานชุมชนในชุมชนของตนเอง และเน้นย้ำในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน โดยให้เว้นระยะห่างซึ่งกันและกัน สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือให้สะอาด

สำหรับประชนชนที่จะแจกสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ที่เดือดร้อน ขอให้แจ้งความประสงค์ต่อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่ออำนวยความสะดวกตามหลักเกณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรคและขอความร่วมมือประชาชน ที่จัดงานแต่ง งานบวช และงานศพ โปรดแจ้งเทศบาล เพื่อรับทราบข้อปฏิบัติในการจัดงาน

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  23-04-2020 11:58:00
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช