Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 และ พิจารณาการขออนุญาตใช้น้ำประปานอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมหารือมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์ COVID-19

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  14-05-2020 12:14:44
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช