Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมี ญัตติที่เสนอใหม่ จำนวน 13 ญัตติ เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//อารีรัตน์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  26-05-2020 23:14:40
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช