Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ

       

วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนสำนัก / กอง  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  27-05-2020 13:21:01
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช