Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำ หลักเกณฑ์การให้เช่าการต่อสัญญาเช่า ระยะเวลาในการให้เช่า และ พิจารณาการยกเว้นค่าเช่า การลดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  28-05-2020 15:48:31
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช