Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563

       

วันศุกร์ ที่5 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00-15.30 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563 พร้อมผู้บริหาร ด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล เขต4 ณ ห้องประชุมชั้น5 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (อาคารจอดรถ)
ในการประชุมครั้งนี้ นายกเทศมนตรีฯได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมขนทั้ง 65 ชุมชน และมอบชุดเครื่องเล่นDVD จำนวน 1 เครื่อง ไมค์พร้อมสาย จำวน 2 ตัว มิกซ์เซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ลำโพงพร้อมขาตั้ง จำนวน 1คู่ และสายลำโพง จำนวน 5 เมตร ให้แก่ลานเต้นชุมชนท่าช้าง ลานเต้นชุมชนท่าโพธิ์ ลานเต้นสำนักงานธารณสุขตัวหวัด ลานเต้นมะขามชุม ลานเต้นสารีบุตร ลานเต้นเศรษฐีศรีนคร และลานเต้นไทยบัณฑิต 
ทั้งนี้ในการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนจัดขึ้น เพื่อพบปะและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับชุมชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อีกทั้งหาข้อบกพร่องและปัญหาในการทำงานตามโครงการต่างๆ เพื่อมาปรับปรุง และเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชน ทั้งในด้านอุปโภค บริโภค สาธารณูปโภค และอื่นๆ และสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชน หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง และทั่วถึงอีกด้วย
…………………..
ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  05-06-2020 16:32:50
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช