Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

       

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและบริเวณวัดสวนป่าน

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และบริเวณวัดสวนป่าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานใว้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่สาธารณะต่างๆ ให้มีความสะอาดสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย   และด้วยในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงกำหนดจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 3 ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งนี้มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  10-06-2020 09:22:32
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช