Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยที่ประชุมมีมติ รับรองรายการประชุมเพื่อพิจรณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 และ พิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  12-06-2020 16:46:14
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช