Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และ พิจารณาการขออนุญาตใช้น้ำประปานอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 15 ราย 1 โครงการ

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  18-06-2020 11:54:52
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช