Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายสิทธิ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรี รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การอบรมให้ความรู้และมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-1
นายสิทธิ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรี รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การอบรมให้ความรู้และมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-1

       

วันศุกร์  ที่ 26  มิถุนายน   2563  เวลา 10.30 น.   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี   ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ นายสิทธิ์ศักดิ์  ศักดิ์ศรี  รองปลัดเทศบาล    รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ  การอบรมให้ความรู้และมอบอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  สู้ภัยโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ให้กับ คณะครู  นักเรียน  บุคลากร ตลอดจน ผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี  ซึ่งสำหรับโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้านอนามัย ที่มีความจำเป็น สำหรับการเรียนการสอน ในชีวิตวิถีใหม่ New Normal  ของคณะครู  นักเรียน และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
....................................................................
ภาพ//ข่าว// ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  26-06-2020 13:17:50
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช