Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายสิทธิ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรี รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การอบรมให้ความรู้และมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-19 ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร
นายสิทธิ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรี รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การอบรมให้ความรู้และมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-19 ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร

       

วันศุกร์  ที่ 26  มิถุนายน   2563  เวลา 14.45 น.   ณ  ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร  
ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ นายสิทธิ์ศักดิ์  ศักดิ์ศรี  รองปลัดเทศบาล    รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ  การอบรมให้ความรู้และมอบอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  สู้ภัยโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ให้กับ คณะครู  นักเรียน  บุคลากร ตลอดจน ผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร  ซึ่งสำหรับโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้านอนามัย ที่มีความจำเป็น สำหรับการเรียนการสอน ในชีวิตวิถีใหม่ New Normal  ของคณะครู  นักเรียน และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร  นครศรีธรรมราช   โดยมี นางอำพร ด่านคงรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร  เป็นตัวแทนในการรับมอบอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  สู้ภัยโควิด-19
....................................................................
ภาพ//ข่าว// ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  26-06-2020 16:48:05
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช