Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายสิทธิ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรี รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การอบรมให้ความรู้และมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-19
นายสิทธิ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรี รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การอบรมให้ความรู้และมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-19

       

วันจันทร์  ที่ 29  มิถุนายน   2563  เวลา 10.30 น.   ณ ห้อง แคนทีน (Canteen)  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ นายสิทธิ์ศักดิ์  ศักดิ์ศรี  รองปลัดเทศบาล    รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ  การอบรมให้ความรู้และมอบอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  สู้ภัยโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ให้กับ คณะครู  นักเรียน  บุคลากร ตลอดจน ผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยมี นายไตรวัฒน์  ตรีสัตยพันธุ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย คณะครู และ ผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน รับมอบอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  สู้ภัยโควิด-19

   สำหรับโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้านอนามัย ที่มีความจำเป็น สำหรับการเรียนการสอน ในชีวิตวิถีใหม่ New Normal  ของคณะครู  นักเรียน และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

                                         ....................................................................

ข่าว// ญาดากุล

ตรวจทาน//ฐิตินันท์                                                           


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  29-06-2020 15:43:02
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช