Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา สำหรับวันอาสาฬหบูชา
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา สำหรับวันอาสาฬหบูชา

       

วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก และเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จึงเป็นการสมควรที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจและน้อมนําหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน ในการนี้มี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  08-07-2020 17:04:08
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช