Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

       

วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน 2563 สำหรับปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 97 โดยใช้สวนสมเด็จพระศรีนคริทร์ ‘84 (ทุ่งท่าลาด) เป็นสถานที่จัดงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  08-07-2020 17:04:53
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช