Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข

       

วันพฤหัสบดี   ที่ 9  กรกฏคม  2563  เวลา  09.30 น  ณ หมู่บ้านการเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช 1  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช  ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ์   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนชุมชนตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการชุมชนปลอดภัยมีพัฒนาการสมวัยด้านเกลือไอโอดีน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ อสม.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสูดแก่ประชาชน
...............................................
ข่าว // ญาดากุล
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  09-07-2020 12:07:07
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช