Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

       

วันพฤหัสบดี ที่9 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30-15.30 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 พร้อมผู้บริหาร ด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ณ ห้องประชุมชั้น5 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (อาคารจอดรถ)
ในการประชุมครั้งนี้ นายกเทศมนตรีฯได้มอบเสื้อก้าวไปด้วยกัน ทำงานเพื่อประชาชน ให้กับประธานคณะกรรมการชุมชนไสเจริญ และชุมชนไทยบัณฑิต 
ทั้งนี้ในการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนจัดขึ้น เพื่อพบปะและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับชุมชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อีกทั้งหาข้อบกพร่องและปัญหาในการทำงานตามโครงการต่างๆ เพื่อมาปรับปรุง และเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชน ทั้งในด้านอุปโภค บริโภค สาธารณูปโภค และอื่นๆ และสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชน หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง และทั่วถึงอีกด้วย
…………………..
ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  09-07-2020 15:28:05
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช