Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกตำแหน่งกรรมการคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกตำแหน่งกรรมการคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

       

วันพุธ     ที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563   เวลา   10.00   น.   ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    ผศ.เชาวน์วัศ   เสนพงศ์   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้   นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกตำแหน่งกรรมการคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) พร้อมด้วย นายสนิท  พรหมสุภา  รองปลัดเทศบาล และ นางอรนงค์  ชูลำภู ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้มีการสรุปกรรมการคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)  ดังนี้

  1. นางกมลทิพย์  แก้วพรรณราย   ตำแหน่ง     ประธาน
  2. นายวิธาน  สุทธิเดช                  ตำแหน่ง     รองประธาน
  3. นางอำพรรณ ทรัพย์สมบูรณ์     ตำแหน่ง     รองประธาน
  4. นางจงรักษ์  คงทอง                   ตำแหน่ง     เหรัญญิก
  5. นางชนิดาภา  สาธรณ์                 ตำแหน่ง    ประชาสัมพันธ์
  6. นางเจนจิรา เพชรวงษ์                ตำแหน่ง     เลขานุการ
  7. นางสุภาพร  ชุ่มแก้ว                   ตำแหน่ง     ผู้ช่วยเลขานุการ

สำหรับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคม ส่งเสริมให้ชุมชนมีศูนย์รวมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนในรูปของคณะทำงาน  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว ที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

                                            .......................... ..................................................

ภาพ//ข่าว//ญาดากุล

ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  24-07-2020 11:04:55
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช