Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ต้อนรับ ผู้เข้าร่วมนิเทศและรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น และแนวทางหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้อนรับ ผู้เข้าร่วมนิเทศและรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น และแนวทางหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น ณ  ห้องประชุมชั้น 5 ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ นายครรชิต  มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศรี รองปลัดเทศบาล กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมนิเทศและรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น และแนวทางหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  24-07-2020 15:53:34
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช