Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจทานโครงการ ฝ่ายเลขานุการและฝ่ายการเงิน การคลัง กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจทานโครงการ ฝ่ายเลขานุการและฝ่ายการเงิน การคลัง กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจทานโครงการ ฝ่ายเลขานุการและฝ่ายการเงิน การคลัง กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีการพิจารณาของบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคขององค์กร กลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่นจำนวน 5 โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  13-08-2020 09:22:26
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช