Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น




นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       

วันอังคาร ที่8 กันยายน พ.ศ.2563ท เวลา 09.00 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ โรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

นายปฐวี เยาวลักษณ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 2 รายงานต่อประธานในพิธี โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานราชการ ได้โดยง่ายและสะดวก ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกระจายบทบาทภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนเสริมสร้างทักษะในการดำเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์การเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทคดีผู้บริโภค และการทำสำนวนเรื่องร้องทุกข์เสนอต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองระดับท้องถิ่น

......................

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา




   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  08-09-2020 12:09:41
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช