Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเครื่องมือคัดกรองเบื้องต้นในชุมชนแก่ อสม. ในเขตเทศบาลฯ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเครื่องมือคัดกรองเบื้องต้นในชุมชนแก่ อสม. ในเขตเทศบาลฯ

       

วันอังคาร ที่8 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.45 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเครื่องมือคัดกรองเบื้องต้นในชุมชนแก่ อสม. ในเขตเทศบาลฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาเทศบาล

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยกองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งเสริมศูนย์บริการสาธารณสุขติดอาวุธ แกนนำสุขภาพชุมชนในเขต เพื่อการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงCOVID-19 ในฐานะแม่ข่ายระบบบริการซึ่งมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการพยาบาลใน 4 มิติได้แก่ ด้านการศึกษา/ส่งเสริม/ ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลฯ

เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมและความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในทุกเขตของพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้/ทักษะกระบวนการคัดกรองโรคระบาด และได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ชนิดสแกนหน้าผาก จำนวน 144 เครื่อง โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดอาวุธแกนนำสุขภาพชุมชนเขตโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง COVID-19 จำนวน 21 เครื่อง ส่งเสริมศูนย์บริการสาธารณสุขติดอาวุธ แกนนำสุขภาพชุมชนในเขต เพื่อการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง COVID-19 จำนวน 123 เครื่อง กระเป๋าใส่อุปกรณ์เครื่องมือ ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน จำนวน 197 ใบ และมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสืบไป

..................

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  08-09-2020 13:22:56
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช