Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ”เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย” ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ”เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย” ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง

       

วันพฤหัสบดี ที่10 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ ”เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย” ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช นางนิตยา ทองนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทองกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โครงการ”เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย” เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท จากโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการให้เด็กนักเรียนมีระเบียบวินัยจราจร คุณธรรม จริยธรรมในสังคม  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 จำนวน 50 คน และสภานักเรียน จำนวน 10 คน พร้อมคุณครู จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 72 คน และในวันนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรชุดโมบายทีมแบบเคลื่อนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นวิทยากร

.......................

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  10-09-2020 11:47:16
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช